Λογισμικό : Planamesa : Planamesa NeoOffice

Planamesa NeoOffice

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Supports major office productivity file formats, such as .DOCX and .XLSX
  • Features tight integration with Mac OS X features, such as Gatekeeper and Versions.
  • Provides support for a multitude of languages, such as Arabic, Spanish, German, and Russian.

Planamesa NeoOffice is an open source office suite similar to Microsoft Office but developed specifically for Mac OS X. The program descended from OpenOffice.org and is closely related to LibreOffice and Apache OpenOffice.

The NeoOffice suite offers several applications that allow you to create and edit text documents, drawings, diagrams, presentations, and spreadsheets. It supports a wide array of office productivity file formats. Most notably, the suite can read and write most Microsoft Office XML file formats, such as . DOCX, .XLSXκαι .PPTX.

As mentioned earlier, NeoOffice is similar to LibreOffice and OpenOffice, but is developed specifically for Mac OS X. NeoOffice includes the use of the Mac OS X “Gatekeeper” feature to protect you from installing malicious software, Mac OS X “Versions” feature to allow you to restore previous versions of your document, and Mac OS X text highlighting behavior to give you the same feel as other Mac OS X applications.

Planamesa NeoOffice is a competent office suite for Mac OS X. It is compatible with many industry-standard file formats and runs natively in Mac OS X. However, NeoOffice is no longer offered as a free download (it requires a donation) and both Apache OpenOffice and LibreOffice can now be run natively in Mac OS X. So if you’re looking for a free alternative to Microsoft Office, OpenOffice or LibreOffice are better choices.

Ενημερώθηκε: Μάιος 15, 2018

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν Planamesa NeoOffice 2017

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων